Sử dụng Repeater của ACF mà không có hàm ACF với get_post_meta() hoặc get_option)