Hướng dẫn sửa lỗi font ở tên miền phụ – pointer domain

Khi ta thêm một tên miền phụ (pointer domain) thường sẽ bị lỗi font, ví dụ website có nhúng fontawesome thì tên miền chính có thể các font sẽ hoạt động, tên miền phụ thì không hoạt động, ở trình duyệt Chrome chỉ hiển thị hình vuông, còn Firefox sẽ hiển thị kí tự đặc biệt thay vì icon như bình thường.

access-to-font-at-origin-has-been-blocked-by-CORS-pOLICY-no-access-control-allow-origin-1
access-to-font-at-origin-has-been-blocked-by-CORS-pOLICY-no-access-control-allow-origin-1

Các giải quyết được vấn đề này là chỉnh sửa file .htaccess

Thêm đoạn này vào file .httacess của bạn

< IfModule mod_headers.c >
< FilesMatch “\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font.css|css|js)$” >
Header set Access-Control-Allow-Origin “*”
</ FilesMatch >
</ IfModule >

Lưu ý bỏ dấu cách cho đúng với cú pháp htaccess

Hoặc xem file tại đây

htacess-fix-loi-font-pointer-domain
htacess-fix-loi-font-pointer-domain