Tại sao nội dung cập nhật lên website lại không thay đổi?

Bạn chỉ cần xoá cache ♥